fbpx

הגבהת המצה בעדת תימן

מאת: עותניאל מנצור

בעת קריאת ההגדה בפסקה 'פסח שהיו אבותינו' ייזהר עורך הסדר שלא יגביה את הבשר. אך כשאומרים 'מצה זו שאנו אוכלים' נהגו שמגביה עורך הסדר את המצה בידו, וכשאומרים 'מרורים אלו' מגביה עורך הסדר את המרור בידו. ובסיום פסקת 'בכל דור ודור', מתחיל עורך הסדר או אחד המסובים לקַרּוֹת את ההלל. הוא קורא פסקה פסקה, וכולם עונים אחריו 'הללויה'.
חייג