fbpx

חטיפת האפיקומן בעדות ישראל

מאת: עותניאל מנצור

מנהג האפיקומן – חיפושו, גניבתו, הצפנתו וחיפושו – רווחים מאוד בימינו בקהילות רבות בעם ישראל, ניתן לומר שמנהג זה היום הוא חלק עיקרי בליל הסדר. מנהג זה יש לו סימוכין עוד מתקופת האמוראים לפני כאלפיים שנה. בגמרא במסכת פסחים (קט, א) מסופר לנו שיש לחטוף את האפיקומן והמטרה היא כדי שהתינוקות לא יירדמו, וכך נאמר: "תניא, רבי אליעזר אומר חוטפים מצות בלילי פסחים, בשביל תינוקות שלא ישנו". אם כן אנו רואים חשיבות גדולה לדאוג לכך שהילדים – שליל הסדר הוא בעיקר בשבילם, ומוטל עלינו להגיד ולספר לבנים על ההתרחשות והניסים שעם ישראל עבר. [לעיון רחב במנהג זה ראו באתר "מרכז מורשת הרמב"ם במאמר: "חטיפת האפיקומן"].

חייג